Българската асоциация на комуникационните агенции е създадена през 1995 година като независима, доброволна обществена организация.

Българската асоциация на комуникационните агенции е пълноправен член на Европейската асоциация на комуникационните агенции (ЕАCА) от 1996 г. като отговаря на всички условия за членство и носи всички произтичащи от това права и задължения.

* В ЕАСА членуват 30 национални асоциации (NAC), 10 национални асоциации на агенции за търговски промоции ( IMCC), 13 големи международни рекламни агенции (IAC) и 7 водещи медиа агенции (MAC) и основните агенции, работещи в областта на здравните комуникации (HCC).
Българската асоциация на комуникационните агенции е създадена като браншова организация, за да способства за утвърждаването на рекламната дейност като важна и неотменна сфера в модерната пазарната икономика, за утвърждаване на положителния имидж на рекламата сред широката общественост и за пространно информиране на обществото по отношение на цялостната комуникационна стратегия и политика на организацията и нейните членове. Основните цели на Българската асоциация на комуникационните агенции са: Да развива и утвърждава високи професионални стандарти и професионална етика сред членовете си без изключение. Да защитава професионалните интереси на членовете си пред обществеността, държавни и обществени органи и други юридически лица. Да се включи в международния обмен на информация между асоциации и други организации със сходни цели и задачи.
Изразява и отстоява становища и прави предложения за нормативни актове и решения на държавни органи, отнасящи се до дейността на членовете на Асоциацията. Организира делови срещи, симпозиуми, семинари, изложби, курсове и школи за квалификация и други прояви в страната и чужбина. Установява контакти и съдейства за равноправни отношения с държавни органи и други правни субекти.