В Българската асоциация на комуникационните агенции има пълноправни и асоциирани членове.

Пълноправни членове на Асоциацията могат да бъдат ЕТ и юридически лица, които отговарят на следните условия:

Да са надлежно регистрирани по Търговския закон на територията на Република България.

Да имат основен предмет на дейност реклама и да формират 90% от приходите си от него.

Да имат доказано високо професионално равнище на рекламни услуги, включващи всички дейности от пълното рекламно обслужване на клиентите: консултантска дейност в областта на маркетинга и комуникациите, медиа планиране, творческа дейност, и производство на рекламни материали.

Да не притежават участие в медии или във фирми на свои клиенти и обратно.

Да имат добра репутация сред бизнес средите, Широката общественост и държавните институции.

Да са способни да създават, организират и провеждат рекламни кампании в национален мащаб.

Да имат най-малко 5 служители на пълен работен ден.

Да имат най-малко трима независими клиенти, като рекламният бюджет, поверен на агенцията, на нито един от тях не превишава 50% от общия оборот на агенцията.

Да имат регистрация в България не по-рано от 12 месеца, считано от датата на подаване на молбата за членство.


Асоциирани членове на Асоциацията могат да бъдат ЕТ, физически и юридически лица, които не отговарят на изискванията за пълноправни членове, но дейността им представлява част от цикъла на пълното рекламно обслужване на клиента. Те трябва да имат доказано високо професионално равнище на предлаганите от тях услуги, да имат добра репутация сред бизнес средите, Широката общественост и държавните институции.


Нови членове на Асоциацията се приемат от Общото събрание въз основа на писмена молба на кандидата за член, в която той заявява, че приема разпоредбите на Устава на Асоциацията. Към молбата задължително се прилагат следните документи:

А/ Писмени препоръки на най-малко двама члена на Асоциацията, които представят кандидата пред Общото събрание.

Б/ Декларация, че са налице изискванията за пълноправни или за асоциирани членове, както и допълнителни документи, доказващи верността на горепосочените декларации.


Молбата се подава до Управителния съвет, който я внася за разглеждане на първото след постъпването й заседание на Общото събрание.

Документи за членство – 31 KB, DOC формат